Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter – grunden för en evidensbaserad vård. Lund: Studentlitteratur. Halkier, B., 2010. Fokusgrupper. Malmö: Liber.

3076