SYN vendosi gjithashtu të zgjerojë komitetin e tij qendror nga 11 anëtarë në 125 anëtarë. Engelska The SYN also decided to expand its central committee from 111 members to 125 members.

5617