Hellebo Hus ApS Den uafhængige revisors revisionspåtegning - 4 - Til kapitalejerne i Hellebo Hus ApS Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hellebo Hus ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der

624