Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (HSLF-FS 2019:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbetsuttalanden, rättsfall, beslut från Justitieombudsmannen samt på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

3552