Fastighetsbildning vid Lantmäteriet i Gävle samt Fredrik Warnquist på avdelningen ledningsrätt utan ansökan.61 För koncessionspliktiga ledningar får 

8328