Svensk jordbrukspolitik är således nära sam-manvävd med den globala jordbruksutveck-lingen och fattigdomsbekämpning i världen. Situationens komplexitet ökar dessutom när miljöaspekterna beaktas. Framtidens livsmedels-produktion kommer i allt större utsträckning att begränsas av färskvattentillgången. Jordbruk har

5801